Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu eGąsiorek

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest Józef Gąsiorek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Józef Gąsiorek, z siedzibą przy ul. Wąskiej 86 b, 34-322 Gilowice, (dalej jako „PHU Józef Gąsiorek”), z którym można się skontaktować:

 • pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Józef Gąsiorek, ul. Wąska 86 b, 34-322 Gilowice,

 • telefonicznie, pod numerem: +48 501 178 447,

 • e-mailowo, pod adresem: jozef.gasiorek@gmail.com oraz w inny sposób wskazany na stronie www.egasiorek.pl .

 

 1. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych.

Jedynym powodem, dla którego zbieramy dane osobowe, jest świadczenie usługi, na którą się Państwo decydują.

Zapisanie się na naszej stronie internetowej - umożliwia dostęp do sekcji plików do pobrania dla zarejestrowanych użytkowników i umożliwia późniejsze dokonywanie zakupów na naszej stronie internetowej (dostarczając je na późniejszym etapie).

Newsletter - aby wysyłać aktualizacje dotyczące naszych nowych produktów, aktualizacji produktów, ofert specjalnych.

Dokonując zakupów na stronie internetowej - w celu zebrania wszystkich danych wymaganych prawem w celu przetworzenia procesu zakupu.

Czat - aby umożliwić komunikację z naszym personelem w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i zapewnienia wsparcia online.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • umożliwienia pełnego korzystania z serwisu www.egasiorek.pl

 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży,

 • obsługi reklamacji,

 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy, mailowo lub telefonicznie),

 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PHU Józef Gąsiorek, którym jest:

 • prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych,

 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych PHU Józef Gąsiorek oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

 • monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności serwisu www.egasiorek.pl , poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;

windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 • prowadzenie analiz statystycznych;

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyrażono. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez PHU Józef Gąsiorek:

 • do czasu wycofania zgody lub

 • w okolicznościach, w których PHU Józef Gąsiorek przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.

 

 1. Komu możemy przekazywać dane?

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim Państwa danych osobowych. Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie PHU Józef Gąsiorek i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PHU Józef Gąsiorek i wyłącznie zgodnie z poleceniami PHU Józef Gąsiorek oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej (czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa). Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz PHU Józef Gąsiorek zaliczają się podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności przewozowej, informatycznej (hosting), windykacyjnej, prawnej, pośrednictwa, marketingowej.

 

 

 1. Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”) jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a PHU Józef Gąsiorek lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy w celu jej zawarcia, w ramach korzystania przez PHU Józef Gąsiorek z infrastruktury informatycznej (poczta elektroniczna).

W przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej, taki transfer będzie odbywał się z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych lub regulacji Privacy Shield zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami.

W innych sytuacjach Państwa dane mogą zostać przekazane do państw trzecich w przypadkach wskazanych w RODO. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego mogą Państwo uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do PHU Józef Gąsiorek. Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce również po uzyskaniu Państwa zgody. Zgodnie z powyższym, Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit a oraz art. 49 ust. 1 lit b RODO.

 

 1. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z PHU Józef Gąsiorek umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,

w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na PHU Józef Gąsiorek w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez PHU Józef Gąsiorek,

 • w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,

 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PHU Józef Gąsiorek stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

 1. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Mają Państwo prawo:

 • żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,

 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 • żądać przeniesienia dostarczonych PHU Józef Gąsiorek przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu przez Państwa od PHU Józef Gąsiorek Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PHU Józef Gąsiorek,

 • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez PHU Józef Gąsiorek danych:

 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy PHU Józef Gąsiorek przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

 • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

PHU Józef Gąsiorek w celu realizacji Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

 

 1. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z PHU Józef Gąsiorek, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z PHU Józef Gąsiorek.

 

 1. Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?

Większość przetwarzanych przez PHU Józef Gąsiorek danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności klienta.

Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy następujące rodzaje informacji o naszych użytkownikach:

Podczas rejestracji na naszej stronie:

 • Nazwa

 • Nazwa użytkownika / hasło (krypto zakodowane, nigdy nie przechowywane w postaci zwykłego tekstu)

 • Adres e-mail

 • Zarejestrowana data

 • Data ostatniej wizyty

Kiedy dokonują Państwo zakupów na naszej stronie, zbieramy informacje rozliczeniowe:

 • Imię i nazwisko

 • Nazwa firmy (jeśli dotyczy)

 • Adres

 • Miasto

 • Kod pocztowy

 • Kraj

 • Identyfikator Vat UE (jeśli dotyczy)

Kiedy zapisują się Pastwo do naszego newslettera:

 • Adres e-mail

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową (oprogramowanie do wysyłania newslettera wysyła wiadomości e-mail o czasie, w którym najczęściej odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia i dostarczać wiadomości na czas).

 

 1. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez PHU Józef Gąsiorek polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl